Zřeknutí se odpovědnosti

Obecné

Společnost Therdex PVC Flooring na těchto webových stránkách zpřístupňuje návštěvníkům těchto stránek určité informace. Tyto informace společnost Therdex PVC Flooring pečlivě shromažďuje. Přesto mohou být informace neúplné nebo nesprávné. Z informací na těchto webových stránkách proto nelze vyvozovat žádná práva. Používání těchto webových stránek podléhá těmto podmínkám. Přístup na tyto webové stránky a jejich používání znamená, že uživatel s těmito podmínkami souhlasí.

 

Odpovědnost

Společnost Therdex PVC Flooring výslovně vylučuje jakoukoli odpovědnost za škody vzniklé v důsledku přístupu na tyto webové stránky a jejich používání. Rovněž není poskytována žádná záruka na bezchybné a nepřetržité fungování těchto webových stránek. Přestože společnost Therdex PVC Flooring vynakládá veškeré úsilí, aby byl obsah těchto webových stránek co nejaktuálnější a nejúplnější, nemůže zaručit přesnost, platnost, úplnost a aktuálnost jakýchkoli informací zveřejněných na těchto webových stránkách nebo k nimž je prostřednictvím těchto webových stránek umožněn přístup. Společnost Therdex PVC Flooring v tomto ohledu nenese žádnou odpovědnost.

 

Práva duševního vlastnictví

Autorská práva, práva k ochranným známkám nebo jiná práva duševního vlastnictví k obsahu těchto webových stránek náleží výhradně společnosti Therdex PVC Flooring. Práva (duševního) vlastnictví nejsou v žádném případě přenášena na (právnické) osoby, které tyto webové stránky navštěvují. Uživatelům těchto webových stránek není dovoleno obsah těchto webových stránek reprodukovat, šířit, rozšiřovat nebo za úplatu zpřístupňovat třetím osobám bez výslovného písemného souhlasu společnosti Therdex PVC Flooring.

 

Informace, produkty a služby třetích stran

Případné odkazy nebo hypertextové odkazy na jiné stránky, které nepatří společnosti Therdex PVC Flooring, jsou uvedeny pouze pro informaci uživatele těchto webových stránek. Společnost Therdex PVC Flooring neposkytuje žádnou záruku ani nepřebírá žádnou odpovědnost ve vztahu k obsahu těchto stránek.